Vilkår og betingelser

Seneste ændringer af vilkår & betingelser: 25.

Disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") regulerer brugen af den vingårds hjemmeside og de mobilapplikationer ("tjenesten"), som Fine Wine Club International AB ("Fine Wine Club") har stillet til rådighed for dig. Ved at få adgang til eller bruge tjenesten anerkender du, at du har læst disse vilkår, forstår dem og accepterer at være bundet af dem. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne i disse vilkår, skal du ikke tilgå eller bruge Tjenesten. Fine Wine Club vil ikke og gør ikke tjenesten tilgængelig for dig, medmindre du accepterer disse vilkår.

I betragtning af de løfter og pagter, der er beskrevet nedenfor, og andre gode og værdifulde overvejelser, hvis modtagelse og tilstrækkelighed er hermed anerkendt, er du enig som følger:

 1. a. "Bidrag" betyder alle oplysninger, optegnelser, smagsnoter, kommentarer, data og andet materiale, bortset fra tredjepartsmaterialer, som du har indsendt til tjenesten eller på anden måde leveret af dig til Fine Wine Club.
  b. "Service" betyder Wineally's proprietære hjemmeside og mobile applikationer, der giver mulighed for forvaltning af oplysninger om restaurant eller personlige vinkældre og fremmer en forbedring af vin påskønnelse og information.
  c. "Tredjepartsmaterialer" betyder vininformation, professionelle anmeldelser, smagsnoter eller andre oplysninger eller materialer forfattet af en tredjepart.
 2. Med forbehold af din overholdelse af vilkårene og betingelserne heri giver Wineally dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, personlig og genkaldelig licens til at få adgang til og bruge Tjenesten til personlig og ikke-kommerciel brug. Du anerkender, at Tjenesten bruger brugernavne og adgangskoder til at give adgang til Tjenesten. Du har ret til at bruge et enkelt brugernavn og en enkelt adgangskode, som du angiver og identificerer til Wineally. TJENESTEN KAN ÆNDRES ELLER AFBELYSE EFTER WINEALLYS EGET SKØN OG UDEN VARSEL TIL DIG.
 3. Begrænsninger og begrænsninger. Medmindre andet specifikt er angivet heri, må du helt eller delvist ikke kopiere, distribuere, overføre, vise, udføre, reproducere, offentliggøre, licensere, omskrive, skabe afledte værker fra, overføre eller sælge materiale, der er indeholdt på denne tjeneste; b) reverse engineering, foretage ændringer, dekompilere, adskille eller foretage afledte værker baseret på Tjenesten eller en del heraf, medmindre andet er tilladt ved lov; (c) brug, leje, lån, underlicens, leasing, distribuere eller forsøge at give andre rettigheder til Tjenesten eller en del heraf til tredjemand; eller (d) bruge Tjenesten til at fungere som et servicebureau eller en applikationstjenesteudbyder eller til at tillade fjernadgang til Tjenesten for enhver tredjepart. Intet i disse vilkår giver dig ret eller licens til at bruge varemærker, der anvendes i forbindelse med Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, "Wineally" eller dens varemærker og/eller mærker fra Wineallys leverandører eller leverandører.
 4. tredjepartsmaterialer. DEN DEL AF TJENESTEN MED TITLEN "PRO VERSION" ER KUN TILGÆNGELIG TIL DIN EGEN PRIVATE, IKKE-KOMMERCIEL BRUG, OG ER IKKE TIL BRUG FOR ANDRE.                                                                         a. Du må kun sende begrænsede uddrag af tredjepartsmaterialer til din egen sektion "Vinanmeldelser" i tjenesten, forudsat at du har tilladelse til at modtage, få adgang til og bruge sådanne tredjepartsmaterialer og overholde alle vilkår og betingelser, der er pålagt af tredjeparts ophavsretsejer til en sådan brug, såsom gengivelse af gældende ejendomsretlige meddelelser eller andre krav. KUN EJEREN AF OPHAVSRETTEN TIL TREDJEPARTSMATERIALERNE KAN GODKENDE BRUG, VISNING, REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION AF TREDJEPARTSMATERIALER. Du må ikke poste, indtaste eller kopiere (hvad enten det er bogstaveligt eller i omskrivning) af tredjepartsmaterialer, helt eller delvist, på nogen anden del af Tjenesten, og du må ikke leje, låne, underlicensere, lease, distribuere eller på anden måde forsøge at give adgang til sådanne tredjepartsmaterialer til tredjeparter. Du må ikke forsøge at få adgang til tredjepartsmaterialer, der er indsendt af en anden bruger.                                                                                                                                                                                                                b. Du erklærer og garanterer, at du har ret til at modtage, få adgang til, bruge og poste sådanne tredjepartsmaterialer på tjenesten og til at overføre til og autorisere Wineally til at bruge tredjepartsmaterialerne med henblik på at levere tjenesten til dig.
 5. forbudte handlinger. Din manglende overholdelse af en af følgende betingelser udgør en overtrædelse af disse vilkår og resulterer i opsigelse af din ret til at bruge Tjenesten uden varsel:
  a. Du må ikke bruge Tjenesten til kommercielle formål af nogen art uden forudgående skriftligt samtykke. Uanset ovenstående kan restauranter sende deres vinkort, menupunkter og priser, men må ikke bruge Tjenesten til andre salgsfremmende formål uden Wineallys specifikke forudgående skriftlige tilladelse.
  b. Du må ikke bruge Tjenesten på nogen måde, der krænker eller bidrager til krænkelse af andres immaterielle rettigheder eller privatlivets fred, eller som er uanstændigt, ærekrænkende, skadeligt, krænkende, truende eller falsk. Ejere af ophavsretligt beskyttede værker, der mener, at deres rettigheder i henhold til EU's eller USA's ophavsretslovgivning er blevet krænket, kan drage fordel af visse bestemmelser i Digital Millennium Copyright Act of 1998 ("DMCA") til at indberette påståede overtrædelser. Det er Wineallys politik i overensstemmelse med DMCA og andre gældende love at forbeholde sig retten til at opsige Tjenesten, under omstændigheder Wineally finder det hensigtsmæssigt, der leveres til enhver abonnent eller bruger, der enten findes eller anses af os for at krænke tredjeparts ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder gentagne krænkere, eller som Wineally efter eget skøn mener krænker disse rettigheder. Wineally kan opsige Tjenesten til enhver tid med eller uden varsel for enhver berørt abonnent eller bruger. Yderligere oplysninger om vores politik er tilgængelige for brugerne efter anmodning. Du kan kontakte vores udpegede agent på compliance@wineally.com.                                                  c. Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der overtræder gældende love, regler eller bestemmelser, uanset om det er føderalt, statsligt eller lokalt eller i nogen udenlandsk jurisdiktion, og du må heller ikke bruge Tjenesten på en måde til ulovlige formål eller til at fremme ulovlige aktiviteter.                                                                                                                                                              d. Du må ikke forstyrre eller forsøge at blande dig i tjenestens korrekte virke. Du må ikke foretage dig noget, der pålægger tjenesten eller Wineallys infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning.      e. Du må ikke udleje, låne eller underlicensere brugernavn eller adgangskode til en tredjepart. Du må ikke udgive dig for at være en anden person eller anmode om adgangskoder eller personligt identificerbare oplysninger fra andre brugere.                                                                    f. Du må ikke bruge Tjenesten direkte eller indirekte til at overføre "junk mail", "kædebreve" eller uopfordret masseforsendelser eller til "spam" andre.
  1. Bidrag
   a. Du anerkender og accepterer, at dine bidrag, herunder, men ikke begrænset til, opslag i "Mine smagsnoter" og brugerfora, når/hvis disse frigives i fremtiden, vil være tilgængelige for andre wineally-brugere.
   b. Wineally screener ikke bidrag på forhånd og er ikke ansvarlig for screening eller overvågning af oplysninger eller materiale indsendt af brugere eller nogen anden person eller enhed. Hvis en bruger underretter om bidrag, der påstås ikke at være i overensstemmelse med disse vilkår, kan Wineally efter eget skøn gennemgå kravet og efter eget skøn beslutte at fjerne eller anmode om fjernelse af bidragene. Wineally forbeholder sig ret til at fjerne bidrag, der er krænkende, ulovlige, forstyrrende, eller som på anden måde ikke overholder disse vilkår. Wineally forbeholder sig ret (men er ikke forpligtet) til at redigere eller slette bidrag lagt ud på Wineally Service, uanset om sådanne bidrag overtræder disse standarder for bidrag.
   c. Wineally forbeholder sig ret (men er ikke forpligtet) til at overvåge, redigere, offentliggøre eller registrere enhver form for bidrag for overholdelse af disse vilkår. Wineally kan udøve disse rettigheder, hvis det er påkrævet, i forbindelse med normal drift og vedligeholdelse af Tjenesten, eller ved lov eller i god tro om, at en sådan handling er nødvendig for at: (i) overholde loven eller med forkyndelse af retssager; ii) at beskytte og forsvare wineallys eller andres rettigheder eller (iii) handle i en nødsituation for at beskytte vores brugeres eller offentlighedens personlige sikkerhed eller for at beskytte driften eller integriteten af Wineally-infrastrukturen. WINEALLY HAR INTET ANSVAR ELLER ANSVAR OVER FOR BRUGERE ELLER ANDRE PERSONER ELLER ENHEDER FOR UDFØRELSE ELLER MANGLENDE OPFYLDELSE AF OVENNÆVNTE SCREENINGAKTIVITETER.
   d. Ved at offentliggøre bidrag giver du Wineally og dets licenstagere en verdensomspændende, royaltyfri, evig, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig ret og licens til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, skabe afledte værker fra, distribuere, udføre og vise sådanne bidrag fra dig (helt eller delvist) og/eller indarbejde det i andre værker i enhver form, medie eller teknologi, der nu eller i det følgende er kendt.
   e. Du erklærer og garanterer, at du har ret til at sende til og autorisere Wineally til at bruge bidragene og alle de oplysninger, materialer, data eller optegnelser, som du giver til Wineally i forbindelse med tjenesten som angivet i herunder.
  2. Ingen kommerciel brug. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt for restauranter i afsnit 5(a) og andre områder af denne service, må du ikke bruge dem til kommercielle eller salgsfremmende formål, herunder, men ikke begrænset til, til at udføre salg af varer eller tjenester af nogen art. Du skal indhente Wineallys forudgående skriftlige samtykke til at fremsætte kommercielle tilbud af enhver art, enten ved reklame, henvendelser, links eller enhver anden form for kommunikation.
  3. offline adfærd. Selvom Wineally ikke kan overvåge sine brugeres adfærd uden for Tjenesten, er det også en overtrædelse af disse regler at bruge oplysninger fra denne tjeneste til at chikanere, misbruge eller skade en anden person eller for at kontakte, reklamere for, anmode om eller sælge til en bruger uden sådanne brugeres forudgående udtrykkelige samtykke.
  4. Adgang og interferens. Du må ikke bruge nogen robot, edderkop, anden automatisk enhed eller manuel proces til at overvåge eller kopiere nogen del af tjenesten eller bidragene derpå eller til andre uautoriserede formål uden vores forudgående udtrykkelige skriftlige tilladelse. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre den korrekte drift af Wineally Service. Du må ikke foretage dig noget, der pålægger Wineallys infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning.
  5. Opsigelse. Din ret til at få adgang til og bruge Tjenesten ophører automatisk uden varsel, hvis du overtræder nogen bestemmelse i disse vilkår. Du accepterer, at Wineally kan opsige din brug af denne tjeneste, fjerne dine bidrag og/eller udøve ethvert andet retsmiddel, der er tilgængeligt for den, hvis Wineally med rimelighed mener, at du har overtrådt eller handlet i strid med bogstavet eller ånden i disse vilkår eller har krænket Rettighederne for Fine Wine Club eller en tredjepart eller af en hvilken som helst grund med eller uden varsel til dig. WINEALLY FORBEHOLDER SIG RET TIL AT OPSIGE DIN KONTO ELLER AFBRYDE TJENESTEN ELLER EN DEL ELLER FUNKTION HERAF AF EN ELLER ANDEN GRUND OG TIL ENHVER TID EFTER WINEALLYS EGET SKØN. Du accepterer, at Wineally ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart som følge af en sådan ændring eller afbrydelse. Følgende afsnit skal overleve opsigelsen af disse vilkår: 3(b), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20 og alle andre afsnit, der med rimelighed kan fortolkes til eller er beregnet til at overleve disse vilkår.
  6. Ændring Wineally kan til enhver tid ændre alle de vilkår og betingelser, der er indeholdt i disse vilkår, ved at give dig besked om ændringen via e-mail. HVIS EN ÆNDRING ER UACCEPTABEL FOR DIG, ER DIN ENESTE MULIGHED AT OPSIGE DENNE AFTALE. DIN FORTSATTE BRUG AF TJENESTEN EFTER MEDDELELSE OM EN ÆNDRING VIL UDGØRE BINDENDE ACCEPT AF ÆNDRINGEN.
  7. ejendomsrettigheder. Wineally ejer alle rettigheder, titel og interesse i og til Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, patent, varemærker og forretningsmæssige hemmelige rettigheder deri, og du forstår og accepterer, at du ikke modtager nogen ejendomsret til og til Tjenesten. Du accepterer at tage alle nødvendige skridt for at beskytte Wineallys ejendomsrettigheder til tjenesten i forbindelse med din brug og besiddelse af det samme, herunder, men ikke begrænset til, opretholdelse af fortroligheden af dit brugernavn og din adgangskode. Du vil for egen regning beskytte og forsvare Wineallys ejerskab af Tjenesten mod alle krav, tilbageholdelser og juridiske processer hos dine kreditorer og vil holde Tjenesten fri og fri for alle sådanne krav, tilbageholdelses- og processer. ALLE RETTIGHEDER, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER GIVET HERI, ER FORBEHOLDT VINGÅRDT.
  8. Fortrolighed Tjenesten er og indeholder fortrolige og beskyttede oplysninger om Wineally. Du accepterer at have streng tillid til, ikke at bruge eller videregive til nogen tredjepart, og at tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre fortroligheden af Tjenesten og andre ikke-offentlige oplysninger af Wineally (samlet "Fortrolige oplysninger"). Du accepterer at tage alle nødvendige skridt til at beskytte de fortrolige oplysninger mod uautoriseret videregivelse, reproduktion, offentliggørelse eller brug, og for at opfylde dine forpligtelser i henhold hertil. I overensstemmelse med denne bestemmelse, vil du opretholde mindst de samme forholdsregler, som du tager med hensyn til dine egne fortrolige oplysninger, men ikke mindre end rimelig omhu. Du vil ikke på noget tidspunkt, under eller efter afslutningen af din brug af Tjenesten, direkte eller indirekte, videregive eller videregive til noget formål eller brug til egen fordel eller til gavn for nogen anden person nogen fortrolige oplysninger. Du skal straks rådgive Wineally skriftligt om enhver uretmæssig videregivelse, uretmæssig tilegnelse, eller misbrug af de fortrolige oplysninger, som kan komme til din opmærksomhed.
  9. Intet ansvar. Som bruger af Tjenesten påtager du dig det fulde ansvar for udvælgelsen og brugen af Tjenesten og for den adgang, brug og de resultater, der er opnået fra Tjenesten.
   a. Wineally påtager sig intet ansvar for eller i forbindelse med forsinkelse, svigt, afbrydelse eller korruption af data eller andre oplysninger, der overføres i forbindelse med brugen af Tjenesten. Wineally er ikke ansvarlig for mistede data som følge af adgang, brug og drift af tjenesten og/eller håndhævelsen af disse vilkår. Hele risikoen som følge af brugen eller udførelsen af Tjenesten forbliver hos dig. Wineally opfordrer alle brugere til at vedligeholde deres egne backup-versioner af eventuelle bidrag, de sender til tjenesten.
   b. Hvis din brug af denne tjeneste resulterer i behovet for servicering eller udskiftning af ejendom, materiale, udstyr eller data, er Wineally ikke ansvarlig for disse omkostninger. Ingen agent eller repræsentant har bemyndigelse til at oprette nogen garanti vedrørende denne service på vegne af Wineally.
   c. Wineally påtager sig intet ansvar for indholdet af materiale, der leveres på denne service. Det er på egen risiko at forlade os på grundlag af alle oplysninger, der præsenteres på denne tjeneste. Wineally forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde ethvert aspekt eller træk ved denne service til enhver tid.
   d. Wineally fraskriver sig ethvert ansvar for handlinger, udeladelser og adfærd af brugere, annoncører og / eller sponsorer på Tjenesten eller på anden måde relateret til din brug af Tjenesten. Wineally er ikke ansvarlig for nogen anden tredjeparts produkter, tjenester, handlinger eller undladelse af at handle i forbindelse med eller refereret til tjenesten. Uden at begrænse ovenstående kan du rapportere, at brugere og/eller annoncører eller sponsorer har begået en fejl, som der henvises til på eller er inkluderet i tjenesten, til Wineally. Wineally kan gennemgå dit krav og træffe alle de foranstaltninger, som det finder passende, efter eget skøn.
   e. WINEALLY GARANTERER IKKE, AT TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT DRIFTEN AF TJENESTEN VIL VÆRE PÅLIDELIG, UAFBRUDT ELLER FEJLFRI. WINEALLY FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER OM EGNETHED, PÅLIDELIGHED, AKTUALITET, FULDSTÆNDIGHED OG NØJAGTIGHED, TIL NOGET FORMÅL, AF TJENESTEN, DENS DRIFT ELLER OPLYSNINGER, INPUT ELLER RESULTATER OPNÅET DERVED. WINEALLY GARANTERER IKKE, AT TJENESTEN ER NØJAGTIG, KOMPLET, FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT DEN VIL VÆRE TILGÆNGELIG LØBENDE ELLER UDEN AFBRYDELSE.
   f. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE LEVERES TJENESTEN TIL DIG "SOM DEN ER OG ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UANSET OM DEN UDTRYKKES ELLER ANTYDES, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, TITELGARANTIER, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG MANGLENDE DELING. 
  10. Begrænsning af ansvar og eksklusive retsmidler. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING: MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE BEHÆFTET MED NOGEN FORM FOR SKADE (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE, FØLGESKADER, INDIREKTE, SÆRLIGE ELLER HÆNDELIGE SKADER ELLER SKADER FOR TAB AF FORRETNINGSFORTJENESTE, DRIFTSAFBRYDELSE, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAB), DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTEN, SELV OM DER ER BLEVET UNDERRETTET WINEALLY OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DIT ENESTE ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL FRA DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTEN ELLER ENHVER ANDEN OVERTRÆDELSE AF DISSE VILKÅR VED WINEALLY ER, AT DU OPHØRER MED AT BRUGE TJENESTEN. NOGLE STATER TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DISSE STATER. Du kan ikke anlægge nogen handling, uanset form, der udspringer af en transaktion i henhold til disse vilkår, mere end et år efter, at du har kendskab til den hændelse, der giver anledning til en sådan handling.
  11. Afkald og frigivelse. DU FRASKRIVER DIG HERMED, GIVER AFKALD PÅ OG FRIGIVER TIL WINEALLY OG PAGT OM IKKE AT SAGSØGE WINEALLY FOR ALLE KRAV, SØGSMÅLSSAGER, DOMME, SKADE, TAB, SKADER, UDGIFTER OG KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF, AFHÆNGIGHED AF ELLER HENVISNING TIL TJENESTEN.
  12. Din garanti til Wineally. Du garanterer, at du vil overholde og udføre alle vilkår og betingelser i disse vilkår. Du accepterer straks at underrette Wineally skriftligt om ethvert misbrug, uretmæssig tilegnelse eller uautoriseret videregivelse, visning eller kopiering af tjenesten, som du kan komme til din opmærksomhed.
  13. Godtgørelse Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde Wineally og dets ledere, direktører, medarbejdere, konsulenter, leverandører, agenter og entreprenører skadesløs for alle krav, handlinger, tab, forpligtelser, skader, omkostninger og udgifter (herunder uden begrænsning advokatsalærer) som følge af eller i forbindelse med: (i) din brug eller manglende evne til at bruge tjenesten, enten ved handling eller undladelse; (ii) ethvert krav om krænkelse af immaterielle rettigheder, privatlivets fred eller krænkelser af andre rettigheder for en tredjepart baseret på din brug af Tjenesten eller bidrag eller tredjepartsmaterialer, der er offentliggjort af dig eller på dine vegne; (iii) Wineallys brug af bidrag, tredjepartsmaterialer eller andre oplysninger, materialer eller optegnelser, som du har leveret; eller (iv) enhver uagtsomhed eller forsætlig forseelse eller enhver overtrædelse af nogen garanti eller pagt nedenfor af dig. Wineally kan, på sin mulighed og bekostning, deltage i sit forsvar med råd efter eget valg. Du må ikke afgøre et sådant krav uden Wineallys forudgående skriftlige samtykke.
  14. Påbud. På grund af tjenestens unikke karakter forstår og accepterer du, at Wineally kan lide uoprettelig skade i tilfælde af, at du ikke overholder nogen af disse vilkår, og at den økonomiske skade kan være utilstrækkelig til at kompensere Wineally for en sådan overtrædelse. Derfor accepterer du, at Wineally ud over alle andre retsmidler, der er tilgængelige for det ved lov eller i egenkapital, vil være berettiget til øjeblikkelig, påbud for at håndhæve disse vilkår uden at det er nødvendigt at bogføre en obligation.
  15. General.                                                                                                                                                                                                       a. Opgave, efterfølgere. Ingen ret eller licens i henhold til disse vilkår må overdrages eller overdrages af dig, og du kan heller ikke uddelegere nogen pligt uden Wineallys forudgående skriftlige samtykke. Enhver overdragelse, overførsel eller uddelegering, der er i strid med denne bestemmelse, er ugyldig. Med forbehold af ovenstående vil disse vilkår binde og forsikre dem til fordel for efterfølgerne og overdrager dig og Wineally.                                                                                                            b. Gældende lovgivning og værneting. Disse vilkår er underlagt lovgivningen i EU/NATIONAL LAWS og staten Washington, men omfatter ikke FN's konvention af 1980 om aftaler om internationalt salg af varer. Du accepterer, at Stockholms handelskammer skal være det eksklusive og korrekte forum for enhver handling eller procedure, herunder eventuel voldgift i forbindelse med emnet for disse vilkår. Du accepterer sådanne domstoles personlige kompetence.                                                                                                                                                                         c. Afkald, udskillelse. Afkald på et brud på eller højre herunder vil ikke udgøre et afkald på andre eller efterfølgende brud eller rettighed. Hvis en bestemmelse heri skal være i en kompetent domstols besiddelse af loven, skal denne bestemmelse ændres og fortolkes således, at den bedst muligt kan opfylde målene i den oprindelige bestemmelse i videst muligt omfang tilladt ved lov, og de resterende bestemmelser heri forbliver i fuld kraft og effekt.
  16. Anerkendelse af forståelse - Hele aftalen. Du anerkender, at du har læst disse vilkår, forstår dem og accepterer at være bundet af dem. Du accepterer også, at disse vilkår er den fuldstændige og eksklusive erklæring om aftalen mellem Wineally og dig og erstatter alle forslag, erklæringer eller tidligere aftaler, mundtlige eller skriftlige, og enhver anden kommunikation mellem Wineally og dig i forbindelse med emnet for disse vilkår. Disse vilkår kan ikke ændres, undtagen ved en skriftlig aftale, der er underskrevet af autoriserede repræsentanter for Wineally og dig.